Mô phỏng thực hành nghề

24 June, 2020

Công nghệ mô phỏng và vai trò các công nghệ VR hiện nay

Công nghệ mô phỏng là gì? Mô phỏng là sự bắt chước một quá trình hay hệ thống thực theo thời gian. Mô phỏng được sử […]