Đào tạo AI và VR

28 August, 2023

Hợp tác phát triển và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vào Công nghệ Thực tế ảo và Tăng cường thực tế

Giới thiệu Chung về Trí tuệ nhân tạo và tầm quan trọng của việc ứng dụng AI Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang chứng […]